Turvakonsultointipalvelu - TUKELI

Suojax Oy on riippumaton turvatekniikan asiantuntija. Yhtiöllä on yli 20 vuoden kokemus vaativien kohteiden suojaamisesta. Suojax Oy on vakuutusyhtiöiden hyväksymä rikosilmoitinliike ja Tukesin hyväksymä paloilmoitinliike.  Rikos- ja paloturvallisuuden ohjeistuksia ylläpitää mm. Finanssialan keskusliitto (FK), Poliisi, Turvatekniikan keskus (Tukes) ja Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK). Ohjeistusten laaja sisältö, turvatekniikan nopea kehitys ja organisaatioiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden laaja tehtäväkenttä ovat luoneet tarpeen turvallisuuden kehitys- ja ylläpitopalvelulle. Suojax Oy on kehittänyt palvelun, jolla vastataan edellä mainittuun kysyntään. TUKELI on rikos- ja paloturvallisuuden kehitys ja elinkaaripalvelu, joka koostuu neljästä osa-alueesta.

Riskianalyysi

Kohteen suojaustoimenpiteiden tulee perustua riskiarvioon ja vastata oikeaa turvallisuustasoa. Riskianayysi aloitetaan toiminnan kartoittamisella, jonka jälkeen tehdään kohteen riskiarvio. Riskiarvioon vaikuttavat tavaran kysyntä, omaisuuden kuljetettavuus ja kerättävyys, varkauden todennäköisyys ja vahingon seurausten vakavuus. Riskiarvion perusteella määritellään, mitä suojausluokkaa kohteessa tulee noudattaa.

 

TUKELI Kehitys ja elinkaari

TUKELI Hankinta

Rakenteellinen turvallisuus

Kohteen rakenteellinen suojaus tulee noudattaa riskianalyysissä määriteltyä suojaustasoa. Rakennuksen kuorisuojauksen kartoitukseen kuuluu lattian, seinien ja kattorakenteiden tarkastuksen lisäksi mm. ovet, lukitus, ikkunat ja luukut. TUKELISSA tarkastetaan myös kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeät avain- ja kassakaappiturvallisuus. 
Rikoksentorjunnan suunnittelussa tulee huomioida myös rakennuksen ympäristö. Kiinteät näköesteet kuten pensaat ja piharakenteet sekä valaistus vaikuttavat kohteiden luonnolliseen valvontaan.

Turvajärjestelmät

Turvajärjestelmillä täydennetään rakenteellista suojausta. Kuten rakenteellisen suojauksen myös murtohälytysjärjestelmän taso määräytyy riskianalyysissä määritetyn suojausluokan mukaan. Järjestelmien tarkastuksessa tarkastetaan mm. vaaditun suojaustason mukainen valvontatapa, keskuksen, ilmaisimien ja siirtolaitteiden luokitus sekä järjestelmän tarkoituksenmukaisuus, käyttö ja huolto. Palohälytysjärjestelmän vaatimuksiin vaikuttaa se onko kyseessä hätäkeskukseen hälyttävä virallinen paloilmoitinjärjestelmä vai ”kevyempi” palovaroitinjärjestelmä.

Elinkaarisuunnitelmat

Turvajärjestelmien ylläpitokustannukset ja elinkaari on tärkeä ymmärtää, jotta olemassa olevaa turvatasoa voidaan ylläpitää ja kehittää. Elinkaarisuunnitelmassa tarkastetaan turvajärjestelmien ikä ja kunto. Tarkastuksen perusteella arvioidaan ja kirjataan vuotuiset ylläpitokustannukset ja tarvittavat kunnostus- /uushankinnat kustannusarvioineen. Lisäksi annetaan aikataulusuositukset hankinnoille.